NYEREMÉNYJÁTÉK

LeMiniMacaron Instagram játékszabályzat

I. A Szervező
Szervező: LeMiniMacaron.hu (a továbbiakban Szervező) (Rosso Corso Kft.)
székhelye: 1036. Budapest. Bécsi út 67.
cégjegyzékszáma: 01 09 185324

Lebonyolító: FOXDESIGN | FoxGrafika.hu (a továbbiakban Lebonyolító) (Alba Gusta Szolgáltató Kft.)
székhelye: 1156 Budapest, Kőrakás park 36.
cégjegyzékszáma: 01-09-986678

Szervező végzi a LeMiniMacaron Instagram nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolítók által fog történni.

Adatkezelési nyilvántartási szám: LEMINIMACARON20200918

II. Játékfeltételek
Lájkold a nyereményjáték bejegyzést, kommentben jelöld meg két ismerősödet, Kövessétek be mindannyian a @leminimacaron_hungary és a @foxdesign_foxgrafika oldalakat. És nyerd meg a Le Mini Macaron Pearlescence and Watermelon Mini Travel utazó manikűr szettet!

II/A. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező és Lebonyolító jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező és Lebonyolító közzéteszi a www.leminimacaron.hu/nyeremenyjatek/ oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező és Lebonyolító kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező és Lebonyolító üzemelteti az Instagram közösségi hálón a LEMINIMACARON hivatalos magyarországi oldalát, amelyet a www.instagram.com/Leminimacaron_hungary alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) és képet tölt fel, valamint ismerőseit megjelöli kommentben, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

II/B. A Játék menete
A játékosnak Lájkolni kell a nyereményjáték bejegyzést, kommentben meg kell jelölni két ismerősét, követni a @leminimacaron_hungary Instagram oldalt és a Szervező hivatalos Instagram oldalát @foxdesign_foxgrafika. (Továbbiakban: Pályázat)

Az a Játékos, aki legalább 1 db Pályázatot feltöltött, részt vesz a Játékban.

Az elkészült Pályázattal a Játékos úgy pályázhat, hogy a Pályázathoz kommentben megjelöli két ismerősét, a játékos és a játékos által megjelölt további két személy is aktívan követi a Le Mini Macaron Magyarország hivatalos Instagram oldalát (@leminimacaron_hungary) és a Lebonyolító (FOXDESIGN | Foxgrafika.hu) hivatalos Instagram oldalát (@foxdesign_foxgrafika).

(Szervező a Játékból kizárja azon játékosokat, akik nem tesznek eleget a játékszabályzatban foglalt feltételeknek). 5000 komment után a nyeremény automatikus kisorsolásra kerül Instagram storyban a comment picker program és a Lebonyolító segítségével.

III. A Játék időtartama és a nyeremények
A Játék időtartama: 5000 elért komment után automatikus sorsolás Instagram storyban a comment picker program és Lebonyolító segítségével.
Nyeremény:
A Játékosok között egy darab Le Mini Macaron Pearlescence and Watermelon Mini Travel utazó manikűr szett (Pearlescence and Watermelon Mini Travel szett - 2 féle gél lakkal) kerül kisorsolásra, melynek tartalma:
Pearlescence and Watermelon Mini Travel Szett:
- USB LED lámpa géllakk kezeléséhez
- körömreszelő
- körömágy ápoló segédeszköz
- törlőkendő géllakk eltávolítására (10 db)
- Pearlescence and Watermelon géles körömlakk 2 × 5 ml.
Utazó Le Mini Macaron mini táska, amiben könnyedén tárolhatja gél lakk manikűr szettjét.

Egy Nyertes kerül kisorsolásra, akinek 1 db Le Mini Macaron Travelling utazó manikűr szett (Pearlescence and Watermelon Mini Travel Szett - 2 féle gél lakkal) kerül kiosztásra.

A Nyeremény készpénzre nem váltható.

IV. Nyertesek kiválasztása
5000 komment után automatikusan kisorsolásra kerül a nyertes. A kommentelők között kerül kisorsolásra, melyet a Comment Picker program segítségével végzünk és a LeMiniMacaron Magyarország hivatalos Instagram oldalán tesszük közzé videóban.

Zsűrizés időpontja:
5000 komment után automatikusan sorsolás a comment picker program segítségével.

V. Értesítés, nyeremények átvétele
A Nyerteseket az Instagram applikáció segítségével értesítjük a következő módon: az @leminimacaron_hungary Instagram account kommentet ír a nyertes kép alá, amelyben megemlíti a nyertes Pályázat készítőjének usernevét is. A kiértesített Instagram felhasználónak e-mailben kell jelentkeznie a nyereményéért az info@leminimacaron.hu e-mail címen. A nyertes Játékos az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás hashtaggel, privát instagram profillal regisztráló Játékos) eredő elmaradásokért, károkért.

A nyereményeket postai úton juttatja el Lebonyolító a nyertesekhez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VI. A feltöltött Pályázat:
2020. Szeptember 18 napján 10 órai kezdettel kerül aktiválásra. A nyereményjátékkal kapcsolatos termék képek nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,
nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
nem tartalmazhat a FOXDESIGN | Foxgrafika.hu-ra vagy a LE MINI MACARON márkára vonatkozó negatív kijelentéseket,
a Pályázat nem tartalmazhat a FOXDESIGN | Foxgrafika.hu És a LE MINI MACARON márka versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást
nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
nem készülhet olyan kép, amely az üzletek biztonsági berendezését rögzíti
illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

VII. Személyes adatok kezelése
A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a LEMINIMACARON.hu (Rosso Corso Kft., székhely: 1036. Budapest, Bécsi út 67.; cégjegyzékszám: 01 09 185324; adószám: 24841928241; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett "LEMINIMACARON Instagram" elnevezésű nyereményjáték ("Játék") keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a LEMINIMACARON.hu (Rosso Corso Kft.) felel, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a FOXDESIGN | Foxgrafika.hu (Üzemeltető cég: Alba Gusta Szolgáltató Kft. székhely: 1156. Budapest, Kőrakás park 36., cégjegyzékszám: 01-09-986678) végzi, mint adatfeldolgozó.

A. A kezelt személyes adatok köre
Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:
vezeték- és keresztnév,
email cím,
postai cím (irányítószám, település, utca, házszám),
telefonszám (elérhetőség - postai csomagszállítás értesítés esetén)

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

B. Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: LEMINIMACARON20200918

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel (az online regisztrációs adatlap kitöltésével) és a vonatkozó mező kipipálásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:
Rosso Corso Kft. (székhely: 1036. Budapest, Bécsi út 67.; cégjegyzékszám: 01 09 185324) Az adatfeldolgozás célja: a Játék lebonyolítása,
Alba Gusta Szolgáltató Kft. (székhely: 1156. Budapest, Kőrakás park 36., cégjegyzékszám: 01-09-986678) Az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kézbesítése.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Játékosokat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását - részben vagy egészben - ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1036. Budapest, Bécsi út 67. postai címen vagy e-mailben az info@leminimacaron.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.leminimacaron.hu/lepj-velunk-kapcsolatba/.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címére történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) 1036. Budapest, Bécsi út 67. postai címen vagy e-mailben az info@leminimacaron.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.leminimacaron.hu/lepj-velunk-kapcsolatba/.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

F. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1036. Budapest, Bécsi út 67. postai címre vagy e-mailben az info@leminimacaron.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.leminimacaron.hu/lepj-velunk-kapcsolatba/.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).
Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

H. Egyéb rendelkezések
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

IX. Egyéb rendelkezések
A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) (a továbbiakban együtt "Instagram") teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék - a Instagram Platform használatán túl -nem áll kapcsolatban a Instagram-mal, a promóciót a Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2020. Szeptember 18.